当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


ěr shí ,shì zūn zàn zhū yào chā dà jiàng yán :shàn zāi 。shàn zāi 。dà yào chā jiāng 。rǔ děng niàn bào shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ēn dé

尔时,世尊赞诸药叉大将言:善哉。善哉。大药叉将。汝等念报世尊药师琉璃光如来恩德

zhě ,cháng yīng rú shì lì yì ān lè yī qiè yǒu qíng 。

者,常应如是利益安乐一切有情。

ěr shí ,ā nán bái fó yán :shì zūn 。dāng hé míng cǐ fǎ mén 。wǒ děng yún hé fèng chí 。

尔时,阿难白佛言:世尊。当何名此法门。我等云何奉持。

fó gào ā nán :cǐ fǎ mén míng shuō yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé ,yì míng shuō shí èr shén jiāng ráo yì yǒu qíng jié yuàn shén zhòu ,yì

佛告阿难:此法门名说药师琉璃光如来本愿功德,亦名说十二神将饶益有情结愿神咒,亦

míng bá chú yī qiè yè zhàng ,yìng rú shì chí 。

名拔除一切业障,应如是持。

shí bó qié fàn shuō shì yǔ yǐ 。zhū pú sà mó hē sà ,jí dà shēng wén ,guó wáng 、dà chén 、pó luó mén 、jū shì 、tiān lóng 、yào chā

时薄伽梵说是语已。诸菩萨摩诃萨,及大声闻,国王、大臣、婆罗门、居士、天龙、药叉

、jiàn dá fù 、ā sù luò 、jiē lù tú 、jǐn nà luò 、mò hū luò qié 、rén 、fēi rén děng yī qiè dà zhòng ,wén fó suǒ shuō ,jiē dà huān xǐ

、揵达缚、阿素洛、揭路荼、紧捺洛、莫呼洛伽、人、非人等一切大众,闻佛所说,皆大欢喜

,xìn shòu fèng xíng 。

,信受奉行。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网