当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


màn shū shì lì ,shì wéi bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,yìng ,zhèng děng jiào ,xíng pú sà dào shí ,suǒ fā shí èr wēi miào shàng yuàn。

曼殊室利,是为彼世尊药师琉璃光如来,应,正等觉,行菩萨道时,所发十二微妙上愿。

fù cì ,màn shū shì lì ,bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,xíng pú sà dào shí suǒ fā dà yuàn ,jí bǐ fó tǔ gōng dé zhuāng yán 。wǒ

复次,曼殊室利,彼世尊药师琉璃光如来,行菩萨道时所发大愿,及彼佛土功德庄严。我

ruò yī jié ,ruò yī jié yú ,shuō bù néng jìn 。rán bǐ fó tǔ ,yí xiàng qīng jìng ,wú yǒu nǚ rén ,yì wú è qù jí kǔ yīn shēng 。liú lí wéi

若一劫,若一劫余,说不能尽。然彼佛土,一向清净,无有女人,亦无恶趣及苦音声。琉璃为

dì ,jīn shéng jiè dào ,chéng què gōng gé ,xuān chuāng luó wǎng ,jiē qī bǎo chéng 。yì rú xī fāng jí lè shì jiè ,gōng dé zhuāng yán ,děng wú chā bié 。

地,金绳界道,城阙宫阁,轩窗罗网,皆七宝成。亦如西方极乐世界,功德庄严,等无差别。

yú qí guó zhōng ,yǒu èr pú sà mó hē sà ,yī míng rì guāng biàn zhào ,èr míng yuè guāng biàn zhào ,shì bǐ wú liàng wú shù pú sà zhòng zhī shàng shǒu ,cì

于其国中,有二菩萨摩诃萨,一名日光遍照,二名月光遍照,是彼无量无数菩萨众之上首,次

bǔ fó chù ,xī néng chí bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhèng fǎ bǎo zàng 。shì gù ,màn shū shì lì 。zhū yǒu xìn xīn shàn nán zǐ ,shàn nǚ rén

补佛处,悉能持彼世尊药师琉璃光如来正法宝藏。是故,曼殊室利。诸有信心善男子,善女人

děng ,yīng dāng yuàn shēng bǐ fó shì jiè 。

等,应当愿生彼佛世界。

ěr shí ,shì zūn fù gào màn shū shì lì tóngzǐ yán ,màn shū shì lì 。yǒu zhū zhòng shēng ,bù shí shàn è ,wéi huái tān lìn ,bù zhī bù shī

尔时,世尊复告曼殊室利童子言,曼殊室利。有诸众生,不识善恶,惟怀贪吝,不知布施

jí shī guǒ bào ,yú chī wú zhì ,què yú xìn gēn ,duō jù cái bǎo ,qín jiā shǒu hù ,jiàn qǐ zhě lái ,qí xīn bù xǐ ,shè bù huò yǐ ér háng

及施果报,愚痴无智,阙于信根,多聚财宝,勤加守护,见乞者来,其心不喜,设不获已而行

shī shí ,rú gē shēn ròu ,shēn shēng tòng xī 。fù yǒu wú liàng qiān tān yǒu qíng ,jī jí zī cái ,yú qí zì shēn shàng bù shòu yòng ,hé kuàng néng yǔ fù

施时,如割身肉,深生痛惜。复有无量悭贪有情,积集资财,于其自身尚不受用,何况能与父

mǔ qīzi ,núbì zuò shǐ ,jí lái qǐ zhě 。bǐ zhū yǒu qíng ,cóngcǐ mìng zhōng ,shēng èguǐ jiè ,huò bàng shēngqù 。yóu xīrén jiān ,céng dé

母妻子,奴婢作使,及来乞者。彼诸有情,从此命终,生饿鬼界,或傍生趣。由昔人间,曾得

zàn wén yào shī liú lí guāng rú lái míng gù 。jīn zài è qù ,zàn dé yì niàn bǐ rú lái míng ,jí yú niàn shí ,cóng bǐ chù méi ,hái shēng rén zhōng ,

暂闻药师琉璃光如来名故。今在恶趣,暂得忆念彼如来名,即于念时,从彼处没,还生人中,

dé sù mìng niàn ,wèi è qù kǔ ,bù lè yù lè ,hǎo háng huì shī ,zàn tàn shī zhě 。yí qiè suǒ yǒu xī wú tān xī ,jiàn cì shàng néng yǐ tóu mù

得宿命念,畏恶趣苦,不乐欲乐,好行惠施,赞叹施者。一切所有悉无贪惜,渐次尚能以头目

shǒu zú ,xuè ròu shēn fèn ,shī lái qiú zhě ,kuàng yú cái wù 。

手足,血肉身分,施来求者,况余财物。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网