当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


fù cì ,màn shū shì lì 。bǐ yào shī liú lí guāng rú lái dé pú tí shí ,yóu běn yuàn lì ,guān zhū yǒu qíng yù zhòng bìng kǔ ,shòu luán gàn xiāo

复次,曼殊室利。彼药师琉璃光如来得菩提时,由本愿力,观诸有情遇众病苦,瘦挛干消

,huáng rè děng bìng ,huò bèi yǎn mèi gǔ dú suǒ zhōng ,huò fù duǎn mìng ,huò shí hèng sǐ ,yù shì děng bìng kǔ xiāo chú ,suǒ qiú yuàn mǎn 。shí bǐ shì

,黄热等病,或被魇魅蛊毒所中,或复短命,或时横死,欲是等病苦消除,所求愿满。时彼世

zūn rù sān mó dì ,míng yuē chú miè yí qiè zhòng shēng kǔ nǎo 。jì rù dìng yǐ ,yú ròu jì zhōng chū dà guāng míng ,guāng zhōng yǎn shuō ,dà tuó luó ní yuē

尊入三摩地,名曰除灭一切众生苦恼。既入定已,于肉髻中出大光明,光中演说,大陀罗尼曰:

ná mó bó qié fá dì pí shā shè jù lū bì liú lí bō lǎ pó hē là shé yě dá tuō jiē duō yē ā là hē dì sān miǎo sān bó tuó yē

南无薄伽伐帝 鞞杀社窭噜 薛琉璃钵喇婆 喝啰阇也 怛他揭多耶 阿啰喝帝 三藐三勃陀耶

dá zhí tuō ǎn pí shā shì pí shā shì pí shā shè sān mò jiē dì suō hē

怛姪他 唵 鞞杀逝 鞞杀逝 鞞杀社 三没揭帝 莎诃

ěr shí guāng zhōng shuō cǐ zhòu yǐ 。dà dì zhèndòng ,fàng dà guāng míng ,yí qiè zhòng shēng bìng kǔ jiē chú ,shòu ān wěn lè 。

尔时光中说此咒已。大地震动,放大光明,一切众生病苦皆除,受安稳乐。

màn shū shì lì 。ruò jiàn nán zǐ nǚ rén yǒu bìng kǔ zhě ,yīng dāng yìxīn ,wéi bǐ bìng rén cháng qīng jìng zǎo shù ,huò shí huò yào ,huò wú chóng

曼殊室利。若见男子女人有病苦者,应当一心,为彼病人常清净澡漱,或食或药,或无虫

shuǐ ,zhòu yī bǎi bā biàn ,yǔ bǐ fú shí ,suǒ yǒu bìng kǔ xī jiē xiāo miè 。ruò yǒu suǒ qiú ,zhì xīn niàn sòng ,jiē dé rú shì wú bìng yán nián 。

水,咒一百八遍,与彼服食,所有病苦悉皆消灭。若有所求,志心念诵,皆得如是无病延年。

mìng zhōng zhī hòu ,shēng bǐ shì jiè ,dé bù tuì zhuǎn ,nǎi zhì pú tí 。shì gù màn shū shì lì ,ruò yǒu nán zǐ nǚ rén ,yú bǐ yào shī liú lí guāng

命终之后,生彼世界,得不退转,乃至菩提。是故曼殊室利,若有男子女人,于彼药师琉璃光

rú lái ,zhì xīn yīn zhòng gōng jìng gōng yǎng zhě ,cháng chí cǐ zhòu ,wù lìng fèi wàng 。

如来,至心殷重恭敬供养者,常持此咒,勿令废忘。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò yǒu jìng xìn nán zǐ nǚ rén ,dé wén yào shī liú lí guāng rú lái ,yìng ,zhèng děng jiào suǒ yǒu míng hào ,wén yǐ

复次,曼殊室利。若有净信男子女人,得闻药师琉璃光如来,应,正等觉所有名号,闻已

sòng chí 。chén jiáo chǐ mù ,zǎo shù qīng jìng ,yǐ zhū xiāng huā ,shāoxiāng tú xiāng ,zuò zhòng jì lè ,gòngyǎng xíngxiàng 。yú cǐ jīng diǎn ,ruò zì shū

诵持。晨嚼齿木,澡漱清净,以诸香花,烧香涂香,作众伎乐,供养形象。于此经典,若自书

,ruò jiào rén shū ,yìxīn shòu chí ,tīngwén qí yì 。yú bǐ fǎshī ,yìng xiū gòng yǎng ,yí qiè suǒ yǒu zī shēn zhī jù ,xī jiē shīyǔ ,wù

,若教人书,一心受持,听闻其义。于彼法师,应修供养,一切所有资身之具,悉皆施与,勿

lìng fá shǎo 。rú shì biàn méng zhū fó hù niàn ,suǒ qiú yuàn mǎn ,nǎi zhì pú tí 。

令乏少。如是便蒙诸佛护念,所求愿满,乃至菩提。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网