当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


dì èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,shēn rú liúlí ,nèiwài míng chè ,jìng wú xiá huì ,guān gmíng guǎng dà 。gōngdé wēi wēi ,

第二大愿。愿我来世得菩提时,身如琉璃,内外明彻,净无瑕秽,光明广大。功德巍巍,

shēn shàn ān zhù 。yàn wǎng zhuāng yán ,guò yú rì yuè ,yōu míng zhòng shēng ,xī méng kāi xiǎo 。suíyì suǒ qù ,zuò zhū shìyè 。

身善安住。焰网庄严,过于日月,幽冥众生,悉蒙开晓。随意所趣,作诸事业。

dìsān dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,yǐ wú liàng wú biān zhìhuì fāng biàn ,lìng zhū yǒu qíng ,jiē dé wújìn suǒ shòu yòng wù ,mò

第三大愿。愿我来世得菩提时,以无量无边智慧方便,令诸有情,皆得无尽所受用物,莫

lìng zhòng shēng yǒu suǒ fá shǎo 。

令众生有所乏少。

dì sì dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng háng xiédào zhě ,xī lìng ān zhù pú tí dào zhōng 。ruò háng shēng wén dú jiào chéng

第四大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情行邪道者,悉令安住菩提道中。若行声闻独觉乘

zhě ,jiē yǐ dà chéng ér ān lì zhī 。

者,皆以大乘而安立之。

dì wǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò yǒu wú liàng wú biān yǒu qíng ,yú wǒ fǎ zhōng xiū xíng fàn háng ,yí qiè jiē lìng dé bù quē

第五大愿。愿我来世得菩提时,若有无量无边有情,于我法中修行梵行,一切皆令得不缺

jiè ,jù sān jù jiè 。shè yǒu huǐ fàn ,wén wǒ míng yǐ ,hái dé qīng jìng ,bù duò è qù 。

戒,具三聚戒。设有毁犯,闻我名已,还得清净,不堕恶趣。

dì liù dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,qí shēn xià liè ,zhū gēn bù jù ,chǒu lòu wán yú ,máng lóng yīnyǎ ,

第六大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,其身下劣,诸根不具,丑陋顽愚,盲聋喑哑,

luán bì bèi lóu ,bái lài diān kuáng ,zhǒng zhǒng bìng kǔ 。wén wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé duān zhèng xiá huì ,zhū gēn wán jù ,wú zhū jí kǔ 。

挛躄背偻,白癞颠狂,种种病苦。闻我名已,一切皆得端正黠慧,诸根完具,无诸疾苦。

dì qī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,zhòng bìng bī qiē ,wú jiù wú guī ,wú yī wú yào ,wú qīn wú jiā ,

第七大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,无亲无家,

pín qióng duō kǔ 。wǒ zhī míng hào ,yì jīng qí ěr ,zhòng bìng xī chú ,shēn xīn ān lè ,jiā shǔ zī jù ,xī jiē fēng zú ,nǎi zhì zhèng dé wú shàng

贫穷多苦。我之名号,一经其耳,众病悉除,身心安乐,家属资具,悉皆丰足,乃至证得无上

pú tí 。

菩提。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网