当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


ěr shí ,zhòng zhōng yǒu yī pú sà mó hē sà ,míng yuē jiù tuō 。jí cóng zuò qǐ ,piān tǎn yòu jiān ,yòu xī zhuó dì ,qū gōng hé zhǎng ér bái

尔时,众中有一菩萨摩诃萨,名曰救脱。即从座起,偏袒右肩,右膝著地,曲躬合掌而白

fó yán 。dà dé shì zūn 。xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǒu zhū zhòng shēng wéi zhǒng zhǒng huàn zhī suǒ kùn è ,cháng bìng léi shòu ,bù néng yǐn shí ,hóu chún gān zào ,

佛言。大德世尊。像法转时,有诸众生为种种患之所困厄,长病羸瘦,不能饮食,喉唇干燥,

jiàn zhū fāng àn ,sǐ xiàng xiàn qián 。fù mǔ 、qīn shǔ 、péng yǒu 、zhīshi ,tí qì wéi rào 。rán bǐ zì shēn wò zài běn chù ,jiàn yǎn mó shǐ ,

见诸方暗,死相现前。父母、亲属、朋友、知识,啼泣围绕。然彼自身卧在本处,见琰魔使,

yǐn qí shén shí zhì yú yǎn mó fǎ wáng zhī qián 。rán zhū yǒu qíng ,yǒu jù shēng shén ,suí qí suǒ zuò ,ruò zuì ruò fú ,jiē jù shū zhī ,jìn chí shòu

引其神识至于琰魔法王之前。然诸有情,有俱生神,随其所作,若罪若福,皆具书之,尽持授

yǔ yǎn mó fǎ wáng 。ěr shí ,bǐ wáng tuī wèn qí rén ,jì suàn suǒ zuò ,suí qí zuì fú ér chǔ duàn zhī 。shí bǐ bìng rén ,qīn shǔ zhīshi ,ruò

与琰魔法王。尔时,彼王推问其人,计算所作,随其罪福而处断之。时彼病人,亲属知识,若

néng wéi bǐ guī yī shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,qǐng zhū zhòng sēng ,zhuǎn dú cǐ jīng ,rán qī céng zhī dēng ,xuán wǔ sè xù mìng shén fān ,huò yǒu

能为彼归依世尊药师琉璃光如来,请诸众僧,转读此经,燃七层之灯,悬五色续命神幡,或有

shì chù ,bǐ shí dé hái ,rú zài mèng zhōng ,míng liǎo zì jiàn 。huò jīng qī rì ,huò èr shí yī rì ,huò sān shí wǔ rì ,huò sì shí jiǔ rì ,

是处,彼识得还,如在梦中,明了自见。或经七日,或二十一日,或三十五日,或四十九日,

bǐ shí huán shí ,rú cóng mèng jué ,jiē zì yì zhī shàn bú shàn yè suǒ dé guǒ bào 。yóu zì zhèng jiàn yè guǒ bào gù ,nǎi zhì mìng nán ,yì bù zào zuò

彼识还时,如从梦觉,皆自忆知善不善业所得果报。由自证见业果报故,乃至命难,亦不造作

zhū è zhī yè 。shì gù ,jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,jiē yīng shòu chí yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,suí lì suǒ néng ,gōng jìng gòng yǎng

诸恶之业。是故,净信善男子善女人等,皆应受持药师琉璃光如来名号,随力所能,恭敬供养。

ěr shí ,ā nán wèn jiù tuō pú sà yuē ,shàn nán zǐ ,yìng yún hé gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,xù mìng fān dēng ,

尔时,阿难问救脱菩萨曰,善男子,应云何恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来,续命幡灯,

fù yún hé zào 。

复云何造。

jiù tuō pú sà yán :dà dé 。ruò yǒu bìng rén ,yù tuō bìng kǔ ,dāng wéi qí rén ,qī rì qī yè ,shòu chí bā fēn zhāi jiè 。yìng yǐ yǐn

救脱菩萨言:大德。若有病人,欲脱病苦,当为其人,七日七夜,受持八分斋戒。应以饮

shí jí yú zī jù ,suí lì suǒ bàn ,gòng yǎng bì chú sēng 。zhòu yè liù shí ,lǐ bài gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái 。dú sòng cǐ jīng

食及余资具,随力所办,供养苾刍僧。昼夜六时,礼拜供养彼世尊药师琉璃光如来。读诵此经

sì shíjiǔ biàn ,rán sì shí jiǔ dēng ,zào bǐ rú lái xíng xiàng qī qū ,yī yī xiàng qián gè zhì qī dēng ,yī yī dēng liàng dà rú chē lún ,nǎi zhì sì

四十九遍,燃四十九灯,造彼如来形像七躯,一一像前各置七灯,一一灯量大如车轮,乃至四

shí jiǔ rì 。guāng míng bù jué 。zào wǔ sè cǎi fān ,cháng sì shíjiǔ zhé shǒu ,yìng fàng zá lèi zhòng shēng zhì sì shí jiǔ ,kě dé guò dù wēi è zhī nàn

十九日。光明不绝。造五色彩幡,长四十九搩手,应放杂类众生至四十九,可得过度危厄之难

,bù wéi zhū héng è guǐ suǒ chí 。

,不为诸横恶鬼所持。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网