当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲

ruò fù yǒu rén ,hū dé è mèng ,jiàn zhū è xiāng ,huò guài niǎo lái jí ,huò yú zhù chù ,bǎi guài chū xiàn 。cǐ rén ruò yǐ zhòng miào zī jù

若复有人,忽得恶梦,见诸恶相,或怪鸟来集,或于住处,百怪出现。此人若以众妙资具

,gōng jìng gòng yǎng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě 。è mèng è xiāng ,zhū bù jí xiáng ,jiē xī yǐn mò ,bù néng wéi huàn 。huò yǒu shuǐ huǒ

,恭敬供养彼世尊药师琉璃光如来者。恶梦恶相,诸不吉祥,皆悉隐没,不能为患。或有水火

dāo dú xuán xiǎn ,è xiàng 、shīzǐ 、hǔ 、láng 、xióng 、pí 、dú shé 、è xiē 、wú gōng 、yóu yán 、wén 、méng děng bù ,ruò néng zhì xīn

刀毒悬险,恶象、师子、虎、狼、熊、罴、毒蛇、恶蝎、蜈蚣、蚰蜒、蚊、虻等怖,若能至心

yì niàn bǐ fó ,gōng jìng gòng yǎng ,yī qiè bù wèi jiē dé jiě tuō 。ruò tā guó qīn rǎo ,dào zéi fǎn luàn ,yì niàn gōng jìng bǐ rú lái zhě ,yì jiējiě tuō 。

忆念彼佛,恭敬供养,一切怖畏皆得解脱。若他国侵扰,盗贼反乱,忆念恭敬彼如来者,亦皆解脱。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ 、shàn nǚ rén děng ,nǎi zhì jìn xíng bù shì yú tiān ,wéi dāng yì xīn ,guī fó fǎ sēng

复次,曼殊室利。若有净信善男子、善女人等,乃至尽形不事余天,唯当一心,归佛法僧

,shòu chí jìn jiè :ruò wǔ jiè 、shí jiè ,pú sà sì bǎi jiè 、bì chú èr bǎi wǔ shí jiè ,bì chú ní wǔ bǎi jiè ,yú suǒ shòu zhōng huò yǒu huǐ

,受持禁戒:若五戒、十戒,菩萨四百戒、苾刍二百五十戒,苾刍尼五百戒,于所受中或有毁

fàn ,bù duò è qù 。ruò néng zhuān niàn bǐ fó míng hào ,gōng jìng gòng yǎng zhě ,bì dìng bù shòu sān è qù shēng 。huò yǒu nǚ rén ,lín dāng chǎns hí ,

犯,怖堕恶趣。若能专念彼佛名号,恭敬供养者,必定不受三恶趣生。或有女人,临当产时,

shòu yú jí kǔ ,ruò néng zhì xīn chēng míng lǐ zàn ,gōng jìng gòng yǎng bǐ rú lái zhě ,zhòng kǔ jiē chú 。suǒ shēng zhī zǐ ,shēn fèn jù zú ,xíng sè duān

受于极苦,若能志心称名礼赞,恭敬供养彼如来者,众苦皆除。所生之子,身分具足,形色端

zhèng ,jiàn zhě huān xǐ ,lì gēn cōng míng ,ān wěn shǎo bìng ,wú yǒu fēi rén ,duó qí jīng qì 。

正,见者欢喜,利根聪明,安稳少病,无有非人,夺其精气。

ěr shí ,shì zūn gào ā nán yán ,rú wǒ chēng yáng bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái suǒ yǒu gōng dé 。cǐ shì zhū fó shèn shēn xíng chù ,nán

尔时,世尊告阿难言,如我称扬彼世尊药师琉璃光如来所有功德。此是诸佛甚深行处,难

kě xiè liǎo ,rǔ wéi xìn fǒu 。

可解了,汝为信不。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网