当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


dì bā dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò yǒu nǚ rén ,wéi nǚ bǎi è zhī suǒ bī nǎo ,jí shēng yàn lí ,yuàn shě nǚ shēn ,wén

第八大愿。愿我来世得菩提时,若有女人,为女百恶之所逼恼,极生厌离,愿舍女身,闻

wǒ míng yǐ ,yí qiè jiē dé zhuǎn nǚ chéng nán ,jù zhàng fū xiāng ,nǎizhì zhèng dé wú shàng pú tí 。

我名已,一切皆得转女成男,具丈夫相,乃至证得无上菩提。

dì jiǔ dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,lìng zhū yǒu qíng ,chū mó juàn wǎng ,jiě tuō yí qiè wài dào chán fù 。ruò duò zhǒng zhǒng è jiàn

第九大愿。愿我来世得菩提时,令诸有情,出魔罥网,解脱一切外道缠缚。若堕种种恶见

chóu lín ,jiē dāng yǐn shè zhì yú zhèng jiàn ,jiàn lìng xiū xí zhū pú sà háng ,sù zhèng wú shàng zhèng děng pú tí 。

稠林,皆当引摄置于正见,渐令修习诸菩萨行,速证无上正等菩提。

dì shí dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,wáng fǎ suǒ lù ,shéng fù biān tà ,xì bì láo yù ,huò dāng xíng lù ,

第十大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,王法所录,绳缚鞭挞,系闭牢狱,或当刑戮,

jí yú wú liàng zāi nàn líng rǔ ,bēi chóu jiān bī ,shēn xīn shòu kǔ 。ruò wén wǒ míng ,yǐ wǒ fú dé wēi shén lì gù ,jiē dé jiě tuō yí qiè yōu kǔ

及余无量灾难凌辱,悲愁煎逼,身心受苦。若闻我名,以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦


dì shí yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,jī kě suǒ nǎo ,wéi qiú shí gù ,zào zhū è yè 。dé wén wǒ míng

第十一大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,饥渴所恼,为求食故,造诸恶业。得闻我名

,zhuān niàn shòu chí ,wǒ dāng xiān yǐ shàng miào yǐn shí ,bǎo zú qí shēn ,hòu yǐ fǎ wèi ,bì jìng ān lè ér jiàn lì zhī 。

,专念受持,我当先以上妙饮食,饱足其身,后以法味,毕竟安乐而建立之。

dì shí èr dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé pú tí shí ,ruò zhū yǒu qíng ,pín wú yīfū ,wén méng hán rè ,zhòu yè bī nǎo 。ruò wén wǒ míng

第十二大愿。愿我来世得菩提时,若诸有情,贫无衣服,蚊虻寒热,昼夜逼恼。若闻我名

,zhuān niàn shòu chí 。rúqí suǒ hǎo ,jí dé zhǒng zhǒng shàng miào yī fū ,yì dé yí qiè bǎo zhuāng yán jù ,huá mán tú xiāng ,gǔ yuè zhòng jì ,suí xīn

,专念受持。如其所好,即得种种上妙衣服,亦得一切宝庄严具,华鬘涂香,鼓乐众伎,随心

suǒ wán ,jiē lìng mǎn zú 。

所玩,皆令满足。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网