当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


fù cì ,màn shū shì lì 。ruò zhū yǒu qíng ,suī yú rú lái shòu zhū xué chù ,ér pò shī luó 。yǒu suī bù pò shī luó ,ér pò guǐ zé ,

复次,曼殊室利。若诸有情,虽于如来受诸学处,而破尸罗。有虽不破尸罗,而破轨则,

yǒu yú shī luó guǐ zé suī dé bù huài ,rán huǐ zhèng jiàn ,yǒu suī bù huǐ zhèng jiàn ,ér qì duō wén ,yú fó suǒ shuō qì jīng shēn yì ,bù néng xiè liǎo

有于尸罗轨则虽得不坏,然毁正见,有虽不毁正见,而弃多闻,于佛所说契经深义,不能解了

。yǒu suī duō wén ér zēng shàng màn ,yóu zēng shàng màn fù bì xīn gù ,zì shì fēi tā ,xián bàng zhèng fǎ ,wéi mó bàn dǎng 。rú shì yúrén ,zì xíng

。有虽多闻而增上慢,由增上慢覆蔽心故,自是非他,嫌谤正法,为魔伴党。如是愚人,自行

xié jiàn ,fù lìng wú liàng jù zhī yǒu qíng ,duò dà xiǎn kēng 。cǐ zhū yǒu qíong ,yìng yú dì yù bàng shēng guǐ qù ,liú zhuǎn wú qióng 。ruò dé wén cǐ yào

邪见,复令无量俱胝有情,堕大险坑。此诸有情,应于地狱傍生鬼趣,流转无穷。若得闻此药

shī liú lí guāng rú lái míng hào ,biàn shě è xíng ,xiū zhū shàn fǎ ,bù duò è qù 。shè yǒu bù néng shě zhū è xíng ,xiū xíng shàn fǎ ,duò è qù

师琉璃光如来名号,便舍恶行,修诸善法,不堕恶趣。设有不能舍诸恶行,修行善法,堕恶趣

zhě ,yǐ bǐ rú lái běn yuàn wēilì ,lìng qí xiàn qián zàn wén míng hào ,cóng bǐ mìng zhōng ,hái shēng rén qù ,dé zhèng jiàn jīng jìn ,shàn tiáo yì lè ,

者,以彼如来本愿威力,令其现前暂闻名号,从彼命终,还生人趣,得正见精进,善调意乐,

biàn néng shě jiā ,qù yú fēi jiā ,rú lái fǎ zhōng ,shòu chí xué chù ,wú yǒu huǐ fàn ,zhèng jiàn duō wén ,jiě shèn shēn yì ,lí zēng shàng màn ,bù

便能舍家,趣于非家,如来法中,受持学处,无有毁犯,正见多闻,解甚深义,离增上慢,不

bàng zhèng fǎ ,bù wéi mó bàn ,jiàn cì xiū xíng zhū pú sà hèng ,sù dé yuán mǎn 。

谤正法,不为魔伴,渐次修行诸菩萨行,速得圆满。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò zhū yǒu qíng ,qiān tān jí dù ,zì zàn huǐ tā ,dāng duò sān è qù zhōng ,wú liàng qiān suì shòu zhū jù kǔ 。

复次,曼殊室利。若诸有情,悭贪嫉妒,自赞毁他,当堕三恶趣中,无量千岁受诸剧苦。

shòu jù kǔ yǐ ,cóng bǐ mìng zhōng ,lái shēng rén jiān ,zuò niú mǎ tuó lǘ ,héng bèi biān tà ,jī kě bī nǎo ,yòu cháng fù zhòng 。suí lù ér xíng 。

受剧苦已,从彼命终,来生人间,作牛马驼驴,恒被鞭挞,饥渴逼恼,又常负重。随路而行。

huò dé wéi rén ,shēng jū xià jiàn ,zuò rén nú bì ,shòu tā qū yì ,héng bú zì zài 。ruò xī rén zhōng ,céng wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái

或得为人,生居下贱,作人奴婢,受他驱役,恒不自在。若昔人中,曾闻世尊药师琉璃光如来

míng hào 。yóu cǐ shàn yīn ,jīn fù yì niàn ,zhì xīn guī yī 。yǐ fó shén lì ,zhòng kǔ jiětuō ,zhū gēn cōng lì ,zhì huì duō wén ,héng qiú shèng

名号。由此善因,今复忆念,至心归依。以佛神力,众苦解脱,诸根聪利,智慧多闻,恒求胜

fǎ ,cháng yù shàn yǒu ,yǒng duàn mó juàn ,pò wú míng ké ,jié fán nǎo hé ,jiě tuō yí qiè shēng lǎo bìng sǐ yōu bēi kǔ nǎo 。

法,常遇善友,永断魔罥,破无明壳,竭烦恼河,解脱一切生老病死忧悲苦恼。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网