当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


ěr shí ,màn shū shì lì tóng zǐ bái fó yán 。shì zūn ,wǒ dāng shì yú xiàng fǎ zhuǎn shí ,yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn ,lìng zhū jìng xìn shàn nán zǐ shàn

尔时,曼殊室利童子白佛言。世尊,我当誓于像法转时,以种种方便,令诸净信善男子善

nǚ rén děng ,dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。nǎi zhì shuì zhōng yì yǐ fó míng jué wù qí ěr 。shì zūn 。ruò yú cǐ jīng shòu chí dú

女人等,得闻世尊药师琉璃光如来名号。乃至睡中亦以佛名觉悟其耳。世尊。若于此经受持读

sòng 。huò fù wéi tā yǎn shuō kāi shì 。ruò zì shū 。ruò jiào rén shū ,gōng jìng zūn zhòng ,yǐ zhǒng zhǒng huá xiāng ,tú xiāng ,mò xiāng ,shāo xiāng ,huá

诵。或复为他演说开示。若自书。若教人书,恭敬尊重,以种种华香,涂香,末香,烧香,华

mán yīng luò ,fān gài jì lè ér wéi gōng yǎng 。yǐ wǔ sè cǎi ,zuò náng shèng zhī ,sǎo sǎ jìng chù ,fū shè gāo zuò ,ér yòng ān chù 。ěr shí ,

鬘璎珞,幡盖伎乐而为供养。以五色彩,作囊盛之,扫洒净处,敷设高座,而用安处。尔时,

sì dà tiān wáng yǔ qí juàn shǔ ,jí yú wú liàng bǎi qiān tiān zhòng ,jiē yì qí suǒ ,gòng yǎng shǒu hù 。shì zūn ,ruò cǐ jīng bǎo liú xíng zhī chù ,yǒu

四大天王与其眷属,及余无量百千天众,皆诣其所,供养守护。世尊,若此经宝流行之处,有

néng shòu chí ,yǐ bǐ shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái běn yuàn gōng dé ,jí wénmíng hào ,dāng zhī shìchù wú fù hèng sǐ ,yì fù bù wéi zhū è guǐ

能受持,以彼世尊药师琉璃光如来本愿功德,及闻名号,当知是处无复横死,亦复不为诸恶鬼

shén duó qí jīng qì 。shè yǐ duó zhě ,hái dé rú gù ,shēn xīn ān lè 。

神夺其精气。设已夺者,还得如故,身心安乐。

fó gào màn shū shì lì ,rú shì 。rú shì 。rú rǔ suǒ shuō 。màn shū shì lì ,ruò yǒu jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ rén děng ,yù gōng yǎng bǐ

佛告曼殊室利,如是。如是。如汝所说。曼殊室利,若有净信善男子善女人等,欲供养彼

shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái zhě ,yìng xiān zào lì bǐ fó xíng xiàng ,fū qīng jìng zuò ér ān chù zhī ,sàn zhǒng zhòng huā ,shāo zhǒng zhǒng xiāng ,yǐ zhǒng

世尊药师琉璃光如来者,应先造立彼佛形像,敷清净座而安处之,散种种花,烧种种香,以种

zhǒng zhuàng fān zhuāng yán qí chù ,qī rì qī yè ,shòu bā fēn zhāi jiè ,shí qīng jìng shí ,zǎo yù xiāng jié ,zhù qīng jìng yī 。yìng shēng wú gòu zhuó xīn ,

种幢幡庄严其处,七日七夜,受八分斋戒,食清净食,澡浴香洁,著清净衣。应生无垢浊心,

wú nù hài xīn ,yú yí qiè yǒu qíng qǐ lì yì ān lè ,cí bēi xǐ shě ,píng děng zhī xīn ,gǔ yuè gē zàn ,yòu rào fó xiàng 。fù yìng niàn bǐ rú

无怒害心,于一切有情起利益安乐,慈悲喜舍,平等之心,鼓乐歌赞,右绕佛像。复应念彼如

lái běn yuàn gōng dé ,dú sòng cǐ jīng ,sī wéi qí yì 。yǎn shuō kāi shì 。suí suǒ lè qiú ,yí qiè jiē suì ,qiú cháng shòu dé cháng shòu ,qiú fù ráo

来本愿功德,读诵此经,思惟其义。演说开示。随所乐求,一切皆遂,求长寿得长寿,求富饶

dé fù ráo ,qiú guān wèi dé guān wèi ,qiú nán nǚ dé nán nǚ 。

得富饶,求官位得官位,求男女得男女。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网