当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


ā nán bái yán :dà dé shì zūn 。wǒ yú rú láisuǒ shuō qì jīng ,bù shēng yí huò ,suǒ yǐ zhě hé 。yí qiè rú lái shēn yǔ yì yè ,wú

阿难白言:大德世尊。我于如来所说契经,不生疑惑,所以者何。一切如来身语意业,无

bù qīng jìng 。shì zūn 。cǐ rì yuè lún kě lìng duò luò ,miào gāo shān wáng kě shǐ qīng dòng ,zhū fó suǒ yán wú yǒu yì yě 。

不清净。世尊。此日月轮可令堕落,妙高山王可使倾动,诸佛所言无有异也。

shì zūn 。yǒu zhū zhòng shēng ,xìn gēn bú jù ,wén shuō zhū fó shèn shēn xíng chù ,zuò shì sī wéi ,yún hé dàn niàn yào shī liú lí guāng rú lái yī

世尊。有诸众生,信根不具,闻说诸佛甚深行处,作是思惟,云何但念药师琉璃光如来一

fó míng hào ,biàn huò ěr suǒ gōng dé shèng lì 。yóu cǐ bú xìn ,fǎn shēng fěi bàng 。bǐ yú cháng yè ,shī dà lì lè ,duò zhū è qù ,liú zhuǎn wú qióng

佛名号,便获尔所功德胜利。由此不信,返生诽谤。彼于长夜,失大利乐,堕诸恶趣,流转无穷。

fó gào ā nán ,shì zhū yǒu qíng ,ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,zhì xīn shòu chí ,bù shēng yí huò ,duò è qù zhě ,

佛告阿难,是诸有情,若闻世尊药师琉璃光如来名号,至心受持,不生疑惑,堕恶趣者,

wú yǒu shì chù 。

无有是处。

ā nán 。cǐ shì zhū fó shèn shēn suǒ xíng ,nán kě xìn xiè ,rǔ jīn néng shòu ,dāng zhī jiē shì rú lái wēi lì 。ā nán 。yí qiè shēng wén 、

阿难。此是诸佛甚深所行,难可信解,汝今能受,当知皆是如来威力。阿难。一切声闻、

dú jué ,jí wèi dēng dì zhū pú sà děng ,jiē xī bù néng rú shí xìn jiě ,wéi chú yì shēng suǒ xì pú sà 。ā nán ,rén shēn nán dé 。yú sān bǎo

独觉,及未登地诸菩萨等,皆悉不能如实信解,唯除一生所系菩萨。阿难,人身难得。于三宝

zhōng ,xìn jìng zūn zhòng ,yì nán kě dé 。wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,fù nán yú shì 。

中,信敬尊重,亦难可得。闻世尊药师琉璃光如来名号,复难于是。

ā nán ,bǐ yào shī liú lí guāng rú lái wú liàng pú sà xíng ,wú liàng shàn qiǎo fāng biàn ,wú liàng guǎng dà yuàn ,wǒ ruò yī jié ,ruò yī jié yú

阿难,彼药师琉璃光如来无量菩萨行,无量善巧方便,无量广大愿,我若一劫,若一劫余

ér guǎng shuō zhě ,jié kě sù jìn ,bǐ fó xíng yuàn ,shàn qiǎo fāng biàn wú yǒu jìn yě 。

而广说者,劫可速尽,彼佛行愿,善巧方便无有尽也。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网