当前位置:首页 > 药师经原文

药师经全文注音版

发布时间:2019-05-11 17:52:03 编辑:苏娅菲


fù cì ,màn shū shì lì 。ruò zhū yǒu qíng ,hǎo xǐ guāi lí ,gèng xiāng dòu sòng ,nǎo luàn zì tā ,yǐ shēn yǔ yì ,zào zuò zēng zhǎng zhǒng zhǒng

复次,曼殊室利。若诸有情,好喜乖离,更相斗讼,恼乱自他,以身语意,造作增长种种

è yè ,zhǎnzhuǎn cháng wéi bù ráo yì shì ,hùxiāng móuhài 。gào zhào shānlín shù zhǒng děng shén ,shā zhū zhòng shēng ,qǔ qí xuèròu ,jì sì yào chā luó

恶业,展转常为不饶益事,互相谋害。告召山林树冢等神,杀诸众生,取其血肉,祭祀药叉罗

chà pó děng ,shū yuàn rén míng ,zuò qí xíng xiàng ,yǐ è zhòu shù ér zhòu zǔ zhī ,yàn mèi gǔ dào ,zhòu qǐ shī guǐ ,lìng duàn bǐ mìng ,jí huài qí

刹婆等,书怨人名,作其形像,以恶咒术而咒诅之,厌魅蛊道,咒起尸鬼,令断彼命,及坏其

shēn 。shì zhū yǒu qíng ,ruò dé wén cǐ yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,bǐ zhū è shì ,xī bù néng hài ,yí qiè zhǎn zhuǎn jiē qǐ cí xīn ,lì

身。是诸有情,若得闻此药师琉璃光如来名号,彼诸恶事,悉不能害,一切展转皆起慈心,利

yì ān lè ,wú sǔn nǎo yì jí xián hèn xīn ,gè gè huān yuè ,yú zì suǒ shòu shēng yú xǐ zú ,bù xiāng qīn líng ,hù wéi ráo yì 。

益安乐,无损恼意及嫌恨心,各各欢悦,于自所受生于喜足,不相侵凌,互为饶益。

fù cì ,màn shū shì lì 。ruò yǒu sì zhòng :bì chú 、bì chú ní 、wū bō suǒ jiā 、wū bō sī jiā ,jí yú jìng xìn shàn nán zǐ shàn nǚ

复次,曼殊室利。若有四众:苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦,及余净信善男子善女

rén děng ,yǒu néng shòu chí bā fēn zhāi jiè ,huò jīng yī nián 、huò fù sān yuè ,shòu chí xué chù ,yǐ cǐ shàn gēn ,yuàn shēng xī fāng jí lè shì jiè wú

人等,有能受持八分斋戒,或经一年、或复三月,受持学处,以此善根,愿生西方极乐世界无

liàng shòu fó suǒ ,tīng wén zhèng fǎ ,ér wèi dìng zhě ,ruò wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào 。lín mìng zhōng shí ,yǒu bā dà pú sà ,qí

量寿佛所,听闻正法,而未定者,若闻世尊药师琉璃光如来名号。临命终时,有八大菩萨,其

míng yuē wén shū shī lì pú sà ,guān shì yīn pú sà ,dé dà shì pú sà ,wú jìn yì pú sà ,bǎo tán huá pú sà ,yào wáng pú sà ,yào shàng pú

名曰文殊师利菩萨,观世音菩萨,得大势菩萨,无尽意菩萨,宝檀华菩萨,药王菩萨,药上菩

sà ,mí lè pú sà 。shì bā dà pú sà chéng kōng ér lái ,shì qí dào lù ,jí yú bǐ jiè zhǒng zhǒng zá sè zhòng bǎo huá zhōng ,zì rán huà shēng 。huò

萨,弥勒菩萨。是八大菩萨乘空而来,示其道路,即于彼界种种杂色众宝华中,自然化生。或

yǒu yīncǐ shēngyú tiānshàng ,suī shēng tiān zhōng ,ér běn shàn gēn yì wèi qióngjìn ,bù fù gēng shēng zhū yú è qù 。tiān shàng shòu jìn ,huán shēng rén jiān ,

有因此生于天上,虽生天中,而本善根亦未穷尽,不复更生诸余恶趣。天上寿尽,还生人间,

huò wéi lún wáng tǒng shè sì zhōu ,wēi dé zì zài ,ān lì wú liàng bǎi qiān yǒu qíng yú shí shàn dào 。huò shēng shā dì lì ,pó luó mén ,jū shì dà jiā

或为轮王统摄四洲,威德自在,安立无量百千有情于十善道。或生刹帝利,婆罗门,居士大家

,duō ráo cáibǎo ,cāngkù yíng yì ,xíngxiāng duān yán ,juànshǔ jù zú ,cōng míng zhì huì ,yǒng jiàn wēi měng ,rú dà lì shì 。ruò shì nǚ rén ,

,多饶财宝,仓库盈溢,形相端严,眷属具足,聪明智慧,勇健威猛,如大力士。若是女人,

dé wén shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái míng hào ,zhì xīn shòu chí ,yú hòu bù fù gèng shòu nǚ shēn 。

得闻世尊药师琉璃光如来名号,至心受持,于后不复更受女身。

本文链接:药师经全文注音版

上一篇:药师灌顶真言注音版

下一篇:药师经全文及回向文

猜你喜欢

药师经常识网版权所有   浙ICP备15039727号-58   网站地图

经藏网